Mục tiêu và sứ mạng - liêng - cào tố - lieng 3 cây