Chế độ chính sách đối với người học theo quy định của Luật giáo dục - liêng - cào tố - lieng 3 cây